ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Новини

В тази секция файловете са предназначени за обновяване на вече инсталирани продукти.
Инсталационните пакети са в секция Download.
 
09.04.2017  ЗАПЛАТИ - Договор за абонаментно обслужване
Този продукт е безплатен, за инсталирането и ползването му не се заплаща нищо. За сметка на това обновяванията във връзка с измененията на законодателството, които изискват врече и човешки ресурси, ще стават само след подписването на договор за абонаменто обслужване. Цената е 10 лв. на месец (180 лв. годишна такса, която трябва да се плаща до края на месец Януари или до един месец след подписването на договора, за месеците, които остават). Новостите (Таблица на процентите, файл за минималните осигурителни прагове и файлове с обяснения) ще могат да се теглят след получаване на регистрационе ключ, с който ще разрешава тегленето на обновяванията.
От тук можете да изтеглите текста на договора.
16.01.2013  Обновяване на ЗАПЛАТИ за 2013 г.
Модулът за обновяване на програмен продукт ЗАПЛАТИ за 2013 година е готов и ще бъде изпратен по e-mail на всички, които са платили абонамента си за 2013 г.
05.02.2012  Обновяване на Фактури 4.61 (Invoice portable)
- Добавена е проверка за пропуснати номера.
- Добавена е таблица Списък на основанията за ДДС.
- Добавени са процедури за подготовка на Дневници по ДДС
- Добавена е възможност за извеждане на документи за връзка със счетоводна програма.
- Дадена е възможност изображенията на подписа и логото да могат да си променят размера.
- Когато наименованието на артикула или услугата започва със знак минус, сумата не се включва в данъчната основа.
- Файлът е саморазкомпресиращ. Трябва да посочите папката на фактурите. Данните и регистрацията не се променят.
30.01.2012  Обновяване на хонорари 2.71
- Направена е корекция за 2012 г.
- Файлът е саморазкомпресиращ. Копирайте го в папка Honorari и натиснете бутона Install.
27.12.2011  Обновяване на ФактуриM 5.11 (InvoiceM portable)
- Добавена е проверка за пропуснати номера.
- Добавена е таблица Списък на основанията за ДДС.
22.11.2011  Обновяване на PayDocs 4.43 Банкови Платежни документи
- Добавена е процедура за попълване и отпечатване на пощенски запис.
- В Платежно Нареждане за бюджета, както и в многоредовото е добавен бутон за смяна на банкови сметки. Всички записи се сканират и сметките се сменят навсякъде и според полето, което е избрано. Това е удобно за счетоводни къщи, където може да има сметки на различни клиенти.
- Направени са корекции във връзка с обноваването на файла през Internet Explorer 8.
- Направени са корекции във връзка с Наредба 3/ДВ 62 от 16 Юли 2009 г.
- Файлът е саморазкомпресиращ. След стартиране посочете папката на платежните. Данните и регистрацията не се променят.
11.11.2011  Обновяване на Рента 4.104
- Добавено е Нареждане за кредитен превод (НКП), пощенски запис и процедура за подготвяна на списък и дискета за Нареждане за масово плащане.
- Добавени са новите справки по чл.69 и чл.70. Поради кратките срокове е направена автоматична корекция на начина на ползване: например Ниви с код 1 в справката става код 1100. В Данни за фирмата допълнете данните на управителя. В таблицата на парцелите с бутона [Начин на ползване] могат да се избират и старите и новите 4 цифрови кодове. При подготовка на файловете, ако кодовете са по-малки от 1000, те се прекодират. По-късно ще се направи корекция в процедурата за подготовка на Анкетната карта, когато се изяснят нещата. В справката по чл.69 трябва чрез бутона [Вид док.] да се въведе съответната информация, защото това не може да става автоматично. Файловете не са тествани в съответните служби и е възможно е да има пропуски, моля уведомявайте своевременно за да направим корекция.
- При записване на парцелите трябва да се има предвид досегашното състояние, че рента се начислява само върху обработваемата земя. Върху необработваемата земя не се начислява рента. Тя служи само за сведение пред административните служби. Версиите след 4.87 са съобразени с това. Необходимо е там където има записани такива земи да проверите състоянието, от меню Файл-Настройки за изчисляване на рента да направите съответната отметка, ако е необходимо в таблица на парцелите да направите корекция, ако е необходимо, след това да извършите рекапитулация на земите и преизчисляване на резултата. За всеки случай преди това от меню Помощ стартирайте процедурата Теставе на стари версии.
- Добавена е персонална справка за начислената рента по парцели.
- Добавена е възможност при подготовка на екселската таблица за доходите на физическите лица да може да се избира файл от друга папка, което позволява да се добавят данни към съществеващите.
- Полетата за масими и парцели са разширени до 4 цифри с цел въвеждане на 8 цифрови номера на имоти.
- Файлът е саморазкомпресиращ. Копирайте го в папка Renta и натиснете бутона Install. Данните и регистрацията не се променят. При наличие на интернет може да се използва процедурата Обноваване от меню Помощ/За програмата.
06.11.2011  Обновяване на Saldo 3.53 (Едностранно счетоводство)
- Отстранена грешка.
- Направени са корекции в отчета за приходи и разходи.
- Дадена е възможност изображенията на подписа и логото да могат да си променят размера.
- Файлът е саморазкомпресиращ. След стартиране посочете папката на Saldo. Данните и регистрацията не се променят.
21.10.2010  ДВ 62/16 Юли 2009: Наредба 3 за паричните преводи ...

За повече информация относно наредбата вижте Наредба 3 на БНБ.
06.02.2008  Последна версия Help-ЗАПЛАТИ за Windows
Помощната информация е актуализирана, като са описани последните допълнения и изменения в програма заплати.
Файлът е само разкомпресиращ. След стартиране посочете папката на заплатите.
01.11.2007  Заплати - Проценти за НАП от 01.10.2007
Файлът Proc_01-10-2007.zip трябва да се разкомпресира в основната директория на устройство а: (дискета), с:, d: или флаш памет по избор на потребителя.
Стартира се програма заплати.
1. От меню НАП - Таблица на процентите се посочва устройството от където ще се четат новите проценти. Натиска се бутонът Импорт. В таблицата на процентите трябва да се появят новите проценти. При копиране в друг месец не е желателно процентите да се копират във всички месеци, тъй като до месец Септември са едни, а след това други.
2. От меню НАП - Смяна на процентите се посочва устройството от където ще се чете таблицата за промяна на старите с новите проценти. Натиска се бутонът папка. На екрана трябва да се появят старите и новите проценти. Натиска се бутонът Старт. В таблицата на удръжките трябва да се появят новите проценти. Повтаряне на процедурата не се допуска, защото при съвпадение на числа е възможно някои проценти да се променят повторно.
3. В меню НАП - параметри за дискета на ред на ред 33 във формулата за нетно възнаграждение числото 26.5 се заменя с 25.5.
4. От меню НАП - Дискета за НАП Декларация 1 с бутона Проверка на данните се проверява дали всички проценти са сменени. Ако има пропуснати проценти, те трябва да се променят ръчно.
11.01.2006  Указания за новите проценти за ДОО

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков