ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Заплати (ZAP.EXE)

Този продукт е предназначен да обработва информацията във връзка с изчисляване заплащането на работниците и служителите на фирмите, както и свързаните с това социални и здравни осигуровки, подготовката на данни върху дискети за НОИ или банките, с които фирмите имат взаимоотношения, а също така уведомления по чл.62 КТ.

За една фирма могат да се обработват до 100000 души персонал, който може да бъде групиран по звена. Максималният брой звена е 1000.

При многофирмения вариант данните за всяка фирма се записват в отделна папка, която се създава автоматично от програмата и са независими една от друга.

Базата данни е Microsoft Access. Това позволява всички необходими таблици да са в един файл, което дава възможност данните да се създават по месеци и години, като за всеки месец има само по един файл. Това от своя страна позволява да се изготвят справки за неограничен период от месеци и години. Например от 12.03.1997 до 31.12.2005 г., ако файловете съществуват.

Операторът има пълната свобода да създава ведомости, според желанието и фантазията си, да ги печата, а също така да печата фишове за заплатите на персонала, фишове за болнични. Автоматично изчисляване на болнични, контиране, справки за период: по месеци и години, по звена, счетоводни сметки, длъжности, квалификационни групи, селища, ЕГН, годишен доход, по всеки елемент от начисленията и удръжките – по звена или общо за фирмата.

В инсталационния пакет е приложена ведомост, която показва най-често срещащите се видове начисления и удръжки. Чрез изтриване на излишните или добавяне на нови, операторът може да я адаптира към условията на фирмата. Различни примери може да вземе от помощната информация. Приложени са и примерни справки и ведомости, които илюстрират идеите.

Този продукт има няколко възможности, които повечето от известните продукти от този вид нямат. Това са:

  • Използване на операторски формули за формиране на Начисления, Удръжки, болнични или справки, автоматично преизчисляване на ДОД в края на отчетния период, преизчисляване на суми от минали месеци с натрупване, (например от фонд СБКО, преизчисляване на заплати и клас при промяната им за минал период), контиране и отчети.

  • Могат да се формират неограничен брой ведомости, които се записват с подходящи имена на диска. Това е удобно при многофирмено счетоводство, тъй като, поради разнообразието от дейности, фирмите могат да имат различни ведомости. Под формата на ведомости могат да се създават различни списъци, които могат да включват различни данни на персонала: ЕГН, длъжност, квалификационна група, адрес, телефони и др.

  • Могат да се формират (подобно на ведомостите) негораничен брой различни справки, чрез използването на операторски формули, където могат да се поставят условия за ЕГН, звено, селище, длъжност, квалификационна група, трудов стаж, стаж по специалността, счетоводна сметка, година, месец и др.

  • Могат да се правят общи въвеждания, когато параметрите са общи за звеното или фирмата, при това се задават условия за филтър по ЕГН, пол или осигурителен код за НОИ.

  • Продуктът може да извиква Microsoft Word, на който е добавена възможност да изпълнява операторски формули, чрез вградения математически процесор на програма Заплати. Това позволява създаването на произволни справки и отчети, извън стандартно заложените. Това може да бъде примерно Служебна бележка за доход или справка за статистическите институти. За методиката на създаването и повече подробности могат да се разгледат файловете DEMO.DOC, Formuli.DOC, StatDemo.DOC и ZODFLgod.DOC от инсталационния пакет, а също и примерните документи като трудов договор, молби, заповеди и др, попълването на които може да бъде напълно автоматизирано, чрез специална процедура, изпълнявана от редактора. Работи добре с WORD 2000 или следващи версии. За тези, които нямат инсталиран Microsoft Word е предвиден редактор от типа на WordPad, който е ограничен по отношение използването на таблици. На илюстрацията се вижда част от такъв документ. Към инсталационния пакет са приложени няколко документа с автоматично оформление, които операторът може да ползва. Нови или актуализирани документи се публикуват в секцията новини.

Продуктът позволява създаване на компресирани архиви за всеки месец, а също и възстановяване от архив. Това може да се използва при пренос на данни от един компютър на друг или изпращането им по интернет. Има и вградена система за ремонт на базата, ако се повреди поради пропадане на електрозахранването, но това се случва изключително рядко.

ВАЖНО! При въвеждане, данните се запомнят само след натискане на клавиша [Enter]. Това предпазва от загуба на данни при неволно натискане на клавиши.

Процедурата 'Чете от дискета' от меню 'НАП' позволява четене на данни от произволен диск, корекция на данните и печат на персонален списък на подаваните данни в регистрите на НАП.

Продуктът е предназначен само за хора, които знаят какво търсят. За останалите не се препоръчва.

За демонстриране на процесите вижте филмчето Demo.rar

Новостите, наложени от промени в законодателството се изпращат на клиентите след подписването на договор за абонаментно обслужване с годишна такса 120 лв. (10 лв. на месец). Включва: корекции във файла за текущия месец, помощ при създаването на нови формули, актуализация на проценти, таблици или настройки при промяна на законодателството. Файловете се обновяват през каналите на Интернет. Гарантирана е защитата на личните данни.

Абонаментно обслужване на място е възможно само чрез договаряне и зависи от конкретните условия.

Програмата работи както на 32 така и на 64 битови машини.

 

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков